"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Cele i Regulamin Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 

Doświadczenia ostatnich lat wskazywały na konieczność stworzenia systemu szkoleń, które pozwoliłyby na stworzenie kadry lekarzy i pielęgniarek – fachowców w dziedzinie leczenia żywieniowego i metabolizmu. Kwalifikacje tych osób muszą być potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem, co potwierdzi ich rangę, a w przypadku wejścia systemu Umiejętności Medycznej – Leczenie Żywieniowe, pozwoli na szybkie jej zdobycie. Wzorami takich szkoleń i certyfikatów niech będą chociażby szkolenia organizowane prze z Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne czy Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Osoby posiadające dyplomy ukończenia tych szkoleń oraz potwierdzające zdanie egzaminu są powszechnie uznawane za w pełni wykwalifikowane – nie tylko przez koleżanki i kolegów po fachu, ale również przez struktury administracyjne, takie jak Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Poniżej przedstawiam projekt szkoleń, czyli założenia Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu – od wielu lat mówimy o niej, niemniej na razie nie udało się jej uruchomić – musimy więc teraz dać radę. Bardzo proszę o potraktowanie poniższych założeń jako wstępnych i przesłania swoich uwag – będą bardzo przydatne do stworzenia wersji ostatecznej Szkoły. Proszę o przesyłanie uwag na mój adres mailowy: prezes@polspen.pl lub do zgłoszenie ich na forum PTŻPDiM. (sk)

 

Program Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 

Założenia ogólne:

 

Cel: uzyskania certyfikatu potwierdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu leczenia żywieniowego i metabolizmu

Czas trwania szkolenia: od 24 do 36 miesięcy

Certyfikat jest przyznawany po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu testowego, ale wymagane jest odnowienie certyfikatu co 2 lata w celu dalszego jego utrzymania

 

Co daje zdobycie certyfikatu:

- członkowstwo w zespole żywieniowym szpitala lub innej jednostki medycznej (zakłada się znaczący wzrost rani zespołów żywieniowych – jest to zgodne z wolą Ministerstwa i NFZ)

- możliwość prowadzenia kursów pod egidą Towarzystwa: zarówno jako kursów w ramach Szkoły jak i regionalnych

- zdobycie punktów kształcenia ustawicznego

- możliwość zostania konsultantem żywieniowym, którego usługi kontraktuje NFZ (zakłada się możliwość stworzenia nowej usługi kontraktowanej przez NFZ – konsultacje żywieniowe)

 

Egzamin

 

- do przystąpienia do egzaminu uprawnia zaliczenie wszystkich modułów teoretycznych i wszystkich staży praktycznych, aktualne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki) oraz opłata egzaminacyjna (wysokość: 500 PLN)

- forma: egzamin testowy – 150 pytań, 1 pytanie = 1 pkt, do zaliczenia koniczne jest zdobycie 120 pkt

Punkty do egzaminu można uzyskać nie tylko odpowiadając na pytanie testowe, ale także poprzez:

- ukończenie z pozytywnie zdanym testem 1 modułu LLL – 3 pkt (max do 18 pkt)

- prace naukowe w ostatnich 2 latach przed egzaminem : opublikowane w Polsce – 2 (2 pkt, max 6), w czasopismach zagranicznych – 5 pkt (max 10)

- członkowstwo w ESPEN (opłacone składki): 10 pkt

- przyjęte streszczenia na POLSPEN: 1 pkt za każde, max. 5 pkt

- przyjęta praca (plakat lub prezentacja ustna) – ESPEN, ASPEN – 5 pkt za każdą (max. 15 pkt)

- zdany egzamin Europejski (ESPEN LLL) – 50 pkt

 

Warunki utrzymania certyfikatu:

- ważne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki)

- co najmniej 35 pkt rocznie

Sposoby zdobywania punktów:

- 1 moduł LLL – 5 pkt (max do 20 pkt)

- prace naukowe: Polska –  (5 pkt, max 10), zagranica – 10 pkt (max 20)

- członkowstwo w ESPEN: 10 pkt (opłacone składki)

- przyjęte streszczenia na POLSPEN: 3 pkt za każde, max. 9 pkt

- przyjęte streszczenia na ESPEN: 3 pkt za każde, max. 10 pkt

- przyjęte streszczenia na ASPEN: 5 pkt za każde, max. 10 pkt

- egzamin europejski – 50 pkt, rocznie 20 pkt

 

Szkolenia teoretyczne = 4 obowiązkowe moduły trwające 5 dni:

 

Moduł 1 – Podstawy leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważny z BASIC ESPEN)

Moduł 2 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (I)

Moduł 3 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (II)

Moduł 4  - zaawansowana problematyka leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważny z Advanced ESPEN)

 

Potwierdzenie odbycia modułu: certyfikat

2 staże praktyczne (każdy 3 dni), w oddziale pediatrii i w oddziale leczenia żywieniowego dorosłych.

Potwierdzenie odbycia stażu: podpis Kierownika Ośrodka

 

Program Modułu I (równoważny z kursem Basic ESPEN) – tematy

 

Ocena stanu odżywienia, diagnostyka niedożywienia

Metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów

Mikroelementy, pierwiastki śladowe i witaminy

Wskazania i techniki żywienia dojelitowego

Wskazania i techniki żywienia pozajelitowego

Powikłania żywienia dojelitowego

Powikłania żywienia pozajelitowego

Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym, oddziale IT, chorobie oparzeniowej, chorobie nowotworowej, chorobach wątroby, trzustki, nerek – wiadomości podstawowe

Leczenie żywieniowe w pediatrii

Organizacja zespołów żywieniowych

Zagadnienia prawne i etyczne

Omówienie przypadków klinicznych (odpowiadających powyższym tematom)

 

Moduły II, III i VI – poszerzenie wiadomości z zakresu żywienia klinicznego i metabolizmu do poziomu Advanced ESPEN Course

 

Staże praktyczne

Zakłada się, że po zakończeniu staży praktycznych każdy ich uczestnik będzie umiał co najmniej:

 - ocenić stan odżywienia

- zaplanować leczenie żywieniowe

- stworzyć plan żywienia poza- i dojelitowego

- monitorować leczenie żywieniowe i metabolizm chorego

- wytworzyć endoskopową gastrostomię

- wytworzyć centralny dostęp żylny


Partnerzy