"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

JAK OCENIĆ STAN ODŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALU

Od 1 stycznia 2012 roku Ministerstwo Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia należy ocenić stan odżywienia pacjentów w każdym oddziale szpitalnym oprócz szpitalnych oddziałów ratownictwa (SOR). Rozporządzenie to uległo zmianie w dniu 8 listopada 2012. Zgodnie z nimi:


Dokument oceniający stan odżywienia musi znaleźć się w KAŻDEJ historii choroby. Zgodnie z ostatnimi zmianami do tej reguły są następujące wyjątki – czyli oceny nie dokonuje się:

1a. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1 jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

1b. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

1c. Przesiewowa ocena stanu odżywienia  nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.

Do oceny stanu odżywienia pacjenta należy użyć skali NRS 2002 lub SGA (obie do pobrania poniżej – pliki pdf). Należy wybrać JEDNĄ z nich.

U dzieci obowiązuje ocena na siatkach wzrastania - zgodna z zasadami Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Wybrana do oceny pacjenta skala może być częścią pełnej dokumentacji chorego lub może być osobnym dokumentem, może stanowić wydruk komputerowy czy też istnieć w innej formie, ale zawsze musi być zgodna co do treści z załącznikami przedstawionymi poniżej.

W przypadku stwierdzenia wskazań do leczenia żywieniowego należy przejść do kolejnego etapu, czyli zakwalifikowana pacjenta do leczenia. W skład tego etapu wchodzi: pogłębiona ocena stanu odżywienia, kwalifikacja do interwencji żywieniowej (w tym wybór drogi leczenia: żywienie dojelitowe lub pozajelitowe), zaplanowanie interwencji żywieniowej (ustalenie programu leczenia), realizacja programu leczenia oraz nadzór nad nim. 
Opis poszczególnych etapów można znaleźć w Standardach Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (do pobrania w Zakładce: Publikacje)


Z punktu widzenia NFZ w tej fazie leczenia konieczne będą następujące dokumenty:
a/ Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r.)
b/ Karta monitorowania żywienia/karta metaboliczna (Załącznik 3 do Zarządzenia – jak wyżej)
Obie te karty trzeba prowadzić zarówno w przypadku żywienia dojelitowego i pozajelitowego!!!

Pliki do pobrania:

NRS 2002-2012.pdf
SGA-2012.pdf

2014 - Karta Metaboliczna
2014 - Karta Kwalifikacji

Partnerzy