"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

Doświadczenia ostatnich lat wskazują na konieczność stworzenia systemu szkoleń, które pozwoliłyby na stworzenie kadry lekarzy i pielęgniarek – fachowców w dziedzinie leczenia żywieniowego i metabolizmu. Kwalifikacje tych osób muszą być potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem, co potwierdzi ich rangę, a w przypadku wejścia systemu Umiejętności Medycznej – Leczenie Żywieniowe, pozwoli na szybkie jej zdobycie. Wzorami takich szkoleń i certyfikatów niech będą chociażby szkolenia organizowane prze z Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne czy Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Osoby posiadające dyplomy ukończenia tych szkoleń oraz potwierdzające zdanie egzaminu są powszechnie uznawane za w pełni wykwalifikowane – nie tylko przez koleżanki i kolegów po fachu, ale również przez struktury administracyjne, takie jak Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydaje się niepodważalne, iż do tego właśnie trzeba dążyć.

Poniżej przedstawiam projekt szkoleń, czyli założenia Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu – od wielu lat mówimy o niej, niemniej na razie nie udało się jej uruchomić – musimy więc teraz dać radę. Bardzo proszę o potraktowanie poniższych założeń jako wstępnych i przesłania swoich uwag – będą bardzo przydatne do stworzenia wersji ostatecznej Szkoły. Proszę o przesyłanie uwag na mój adres mailowy: prezes@polspen.pl lub do zgłoszenie ich na forum PTŻPiD. (sk)

 

Program Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu:

Założenia ogólne:

 1. Cel: uzyskania certyfikatu potwierdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu leczenia żywieniowego i metabolizmu
 2. Prowadzący szkolenia: osoby z certyfikatem uzyskanym na drodze tzw. ‘krótkiej ścieżki’ i zaproszeni opinion-leaderzy – zatwierdzeni przez Zespół Naukowy
 3. Czas trwania szkolenia: od 24 do 36 miesięcy
 4. Certyfikat jest przyznawany po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu testowego, ale wymagane jest odnowienie certyfikatu co 2 lata w celu dalszego jego utrzymania
 5. Proponowane rozpoczęcie działania Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

- wręczenie certyfikatów zdobytych ‘krótką ścieżką’ – I połowa 2011

- pierwszy moduł teoretyczny – czerwiec 2011

- rozpoczęcie staży praktycznych: czerwiec 2011

- pierwszy egzamin po odbyciu pełnego stażu: czerwiec 2013

Stosunek Szkoły do dotychczasowych szkoleń organizowanych regionalnie i centralnie:

- w ciągu 2-3 lat Szkoła zastępuje całkowicie szkolenia przeprowadzane regionalnie przez firmy farmaceutyczne,  natomiast nie ma wpływu na szkolenia specjalizacyjne organizowane pod egidą CMKP, takie jak Leczenie żywieniowe w chirurgii

- kursy specjalistyczne, takie jest kurs HEN lub HPN – w tych kursach mogą brać udział jedynie osoby, które zdobyły certyfikat Szkoły – kursy te zyskują wówczas status uzupełniających.

Osoby otrzymujące certyfikat metodą ‘krótkiej ścieżki’:

- są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie leczenia żywieniowego, rozpoznawane w PTŻPiD

- wykreowanie grupy specjalistów posiadających certyfikat (ok. 50 osób: lekarze i pielęgniarki) pozwoli na stworzenie kadry wykładowców Szkoły oraz grupy osób przygotowującej pytania testowe

 

Co daje zdobycie certyfikatu:

- członkowstwo w zespole żywieniowym szpitala lub innej jednostki medycznej (zakłada się znaczący wzrost rani zespołów żywieniowych – jest to zgodne z wolą Ministerstwa i NFZ)

- możliwość prowadzenia kursów pod egidą Towarzystwa: zarówno jako kursów w ramach Szkoły jak i regionalnych

- zdobycie punktów kształcenia ustawicznego

- możliwość zostania konsultantem żywieniowym, którego usługi kontraktuje NFZ (zakłada się możliwość stworzenia nowej usługi kontraktowanej przez NFZ – konsultacje żywieniowe)

 

Egzamin

 

- do przystąpienia do egzaminu uprawnia zaliczenie wszystkich modułów teoretycznych i wszystkich staży praktycznych, aktualne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki) oraz opłata egzaminacyjna (proponowana wysokość: 500 PLN)

- forma: egzamin testowy – 150 pytań, 1 pytanie = 1 pkt, do zaliczenia koniczne jest zdobycie 120 pkt

Punkty do egzaminu można uzyskać nie tylko odpowiadając na pytanie testowe, ale także poprzez:

- ukończenie z pozytywnie zdanym testem 1 modułu LLL – 3 pkt (max do 18 pkt)

- prace naukowe w ostatnich 2 latach przed egzaminem : opublikowane w Polsce – 2 (2 pkt, max 6), w czasopismach zagranicznych – 5 pkt (max 10)

- członkowstwo w ESPEN (opłacone składki): 10 pkt

- przyjęte streszczenia na POLSPEN: 1 pkt za każde, max. 5 pkt

- przyjęta praca (plakat lub prezentacja ustna) – ESPEN, ASPEN – 5 pkt za każdą (max. 15 pkt)

- zdany egzamin Europejski (ESPEN LLL) – 50 pkt

 

Warunki utrzymania certyfikatu:

- ważne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki)

- co najmniej 35 pkt rocznie

Sposoby zdobywania punktów:

- 1 moduł LLL – 5 pkt (max do 20 pkt)

- prace naukowe: Polska –  (5 pkt, max 10), zagranica – 10 pkt (max 20)

- członkowstwo w ESPEN: 10 pkt (opłacone składki)

- przyjęte streszczenia na POLSPEN: 3 pkt za każde, max. 9 pkt

- przyjęte streszczenia na ESPEN: 3 pkt za każde, max. 10 pkt

- przyjęte streszczenia na ASPEN: 5 pkt za każde, max. 10 pkt

- egzamin europejski – 50 pkt, rocznie 20 pkt

 

Szkolenia teoretyczne = 4 obowiązkowe moduły trwające 5 dni:

 

Moduł 1 – Podstawy leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważny z BASIC ESPEN)

Moduł 2 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (I)

Moduł 3 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (II)

Moduł 4  - zaawansowana problematyka leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważna z Advanced ESPEN)

 

Program modułów szkoleniowych oraz staży zostanie przygotowany przez Komitet Naukowy, który zostanie powołany podczas Zebrania Zarządu.

 

Potwierdzenie odbycia modułu: certyfikat

3 staże praktyczne (każdy 5 dni), jeden ze staży musi się odbywać w oddziale pediatrii, 2 w oddziale dorosłych (2 różne miejsca)

Potwierdzenie odbycia stażu: podpis Kierownika Ośrodka

 

Wstępny proponowany Program Modułu I (równoważny z kursem Basic ESPEN) – tematy

 

 1. Ocena stanu odżywienia, diagnostyka niedożywienia
 2. Metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów
 3. Mikroelementy, pierwiastki śladowe i witaminy
 4. Wskazania i techniki żywienia dojelitowego
 5. Wskazania i techniki żywienia pozajelitowego
 6. Powikłania żywienia dojelitowego
 7. Powikłania żywienia pozajelitowego
 8. Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym, oddziale IT, chorobie oparzeniowej, chorobie nowotworowej, chorobach wątroby, trzustki, nerek – wiadomości podstawowe
 9. Leczenie żywieniowe w pediatrii
 10. Organizacja zespołów żywieniowych
 11. Zagadnienia prawne i etyczne
 12. Omówienie przypadków klinicznych (odpowiadających powyższym tematom)

 

Moduły II i III – poszerzenie wiadomości przedstawionych w module I + tematy dotyczące żywienia i metabolizmu w poszczególnych schorzenia i w odniesieniu do narządów

 

Wstępny proponowany Program Modułu IV (równoważny z kursem Advanced ESPEN) – tematy

 1. Budowa ustroju
 2. Diagnostyka niedożywienia w różnych grupach wiekowych, techniki służące ocenie stanu odżywienia
 3. Metabolizm i leczenie żywieniowe w ostrym stanie metabolicznym (metabolizm białek, modulacja hormonalna, czynność wątroby i nerek)
 4. Intestinal failure -  przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie
 5. Leczenie żywieniowe a insulino oporność
 6. Zaburzeń przemian aminokwasów, tłuszczy, węglowodanów, mikroelementów, pierwiastków śladowych. Powstawanie i rola wolnych rodników.
 7. Żywienie immunomodulujące
 8. Leczenie żywieniowe w różnych okresach życia – od ciąży do wieku podeszłego
 9. Leczenie żywieniowe w warunkach domowych
 10. Zagadnienia różne: problemy farmaceutyczne, etyczne, prawne.
 11. Omówienie przypadków klinicznych (odpowiadających powyższym tematom)

 

Staże praktyczne

Zakłada się, że po zakończeniu staży praktycznych każdy ich uczestnik będzie umiał co najmniej:

 - ocenić stan odżywienia

- zaplanować leczenie żywieniowe

- stworzyć plan żywienia poza- i dojelitowego

- monitorować leczenie żywieniowe i metabolizm chorego

- wytworzyć endoskopową gastrostomię

- wytworzyć centralny dostęp żylny

 

 

Partnerzy