"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Senat poprawił ustawę refundacyjną

Senat poprawił ustawę refundacyjną

Senat wprowadził 96 poprawek do uchwalonej 25 marca ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jedna z nich znosi zapis o obowiązku przekazania corocznie kwoty stanowiącej 3% wartości zrefundowanego w roku kalendarzowym produktu refundowanego, liczonej w cenach zbytu netto, przez wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali decyzję refundacyjną. Środki te miały być przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Senatorzy opowiedzieli się także za zmianą przepisów dotyczących tzw. paybacku, tj. zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji po przekroczeniu 17-procentowego progu, jaki został ustalony w budżecie NFZ na refundację leków. Poprawka Senatu mówi o pięćdziesięcioprocentowym paybacku, czyli podziale ryzyka między firmy farmaceutyczne i Fundusz.

Według innej senackiej poprawki obniżenie marż hurtowych na leki refundowane będzie odbywać się stopniowo przez kolejne 3 lata: z obecnych 8,91% urzędowej ceny zbytu do 7% w roku 2012, 6% w roku 2013 i 5% w roku 2014. Ustawa wprowadza urzędowe ceny i marże na leki refundowane ze środków publicznych.

Kolejna z poprawek wprowadza tryb odwoławczy od wyników kontroli w aptece. Apteki będą mogły odwoływać się od decyzji Inspekcji Farmaceutycznej czy NFZ za pośrednictwem dyrektora oddziału wojewódzkiego odwołać się do prezesa NFZ.

Przyjęto także poprawkę senatora Michała Okły (PO) zakładającą, że lekarz, który pracuje w jednym miejscu, nie będzie musiał podpisywać z NFZ umowy na wydawanie recept. Jeśli jednak będzie pracował w dwóch lub więcej, taka umowa będzie konieczna.

Ustawa wprowadza uregulowania dotyczące poziomów odpłatności i marż refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; kryteriów tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych, kryteriów podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu; trybu podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a także aptek oraz podmiotów uprawnionych do wystawiania recept. Ponadto ustawa zawiera przepisy uprawniające do wymierzania kar administracyjnych oraz przepisy karne. W konsekwencji uregulowań ustawy zmienia się przepisy w 11 innych ustawach, w których najszerzej nowelizuje się ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Ustawa tworzy - jak wyjaśniał w Senacie wiceminister zdrowia Adam Fronczak - wyspecjalizowany zespół negocjacyjny, czyli Komisję Ekonomiczną, w miejsce obecnego Zespołu do spraw Gospodarki Lekami, a zamiast obecnej Rady Konsultacyjnej tworzy Radę Przejrzystości, czyli zespół opiniodawczo-doradczy przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Inne nowe uregulowania to zmiana i usystematyzowanie procedury podejmowania decyzji refundacyjnej i cenowej. Rozporządzenia dotyczące listy leków refundowanych zostaną zastąpione obwieszczeniami. - Umieszczanie leków na listach leków refundowanych będzie efektem pojedynczych decyzji podejmowanych w Ministerstwie Zdrowia w wyniku negocjacji z firmami - zapewniał Fronczak.

Ustawa wprowadza umowy łączące płatnika z aptekami w kwestii produktów objętych refundacją. Urzędowa marża detaliczna będzie naliczana od ceny hurtowej produktu stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej. Nastąpi także zmiana tabeli marż detalicznych w aptekach, będzie to procentowa tabela degresywna, w miejsce obecnej procentowo-kwotowej.

29.04.2011

IAR, PAP, Senat

Partnerzy