"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

Nowe brzmienie Rozporządzenia:

 

„§ 5a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002– u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
1a. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1 jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

1b. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

1c. Przesiewowa ocena stanu odżywienia  nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.

2. Świadczeniobiorcy, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, powinni być poddani ocenie żywieniowej.

Prawda, że ciekawe? Czyli badaniu przesiewowemu należy poddać tych pacjentów, u których NIE WYKONUJĄC badania przesiewowego, stwierdza się niedobór masy ciała…

Skąd takie zmiany? Wyobraźcie sobie Państwo, że autorem powyższych zmian jest osoba początkowo związana z naszym Towarzystwem, człowiek-ikona, który jest współzakładał, a który jest obecnie związanym z jednym z innych towarzystw. Co ciekawe zmiana ta została okraszona komentarzem, że dzięki niej zmniejszy się niepotrzebna biurokracja... Myślę, że to nie wymaga z kolei dalszego komentarza. Dla chcących poznać pełną korespondencję nie tylko wyżej wymienionej osoby, ale i innych koleżanek i kolegów (po fachu, nie po podejściu do leczenia) z Ministerstwem Zdrowia zapraszam na stronę tegoż Ministerstwa oraz na media społecznościowe (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rozporzadzenie_6112012.pdf)

Warto, bo inne komentarze również są interesujące, np.  ‘ocena stanu odżywienia jest medycznie nieuzasadniona albo ‘powinna zostać całkowicie usunięta z rozporządzenia’ Brawa dla kolegów i koleżanek! Generalnie robienie czegoś dla dobra pacjentów najwyraźniej w ich wykonaniu jest medycznie wątpliwie uzasadnione. 

Partnerzy